افتخار به فاطمه ربانی

ین بانوی قشنگ که مدل لباس شده و پخش و نشرعکسهای قشنگش در رسانه ها اخیراٌ جر و بحث زیادی را برانگیخته است ، فاطمه ربانی دختر استاد برهان الدین ربانی رهبر و بنیانگزار جمعیت اسلامی افغانستان است . شما چه فکر میکنید ؟ آیا فززندانِ رهبران و قوماندانان جهاد باید راه پدران شانرا بپیمایند ؟ و اگر استاد ربانی مرحوم زنده میبودند چه میتوانستند بگویند ؟ لطفن بااحترام کامل به شخصیت حقوقی افراد و گروهها نظر بدهید . من به این باورم که بانو فاطمه ربانی که دیپلوم ماستری حقوق از انگلیس دارد ، حق دارد راه خودش را بپیماید نه راه پدرش را .

Image may contain: 1 person , people sittingImage may contain: 1 person , people standing
Image may contain: 1 person , beard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s