وزارت انرژی: افغانستان تا چهار سال آینده در تولید برق خودکفا خواهد شد

وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد که این وزارت برنامه دارد تا ۴ سال آینده از منابع تجدید پذیرهمانند آب، باد و نور خورشید حدود دو هزار مگاوات برق تولید و این کشور در تولید انرژی برق خود کفا خواهد…

Source: وزارت انرژی: افغانستان تا چهار سال آینده در تولید برق خودکفا خواهد شد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s