بخاطر تأمين عدالت و دفاع از حقوق كودكان اين خبر را شريك بسازيد !

چاپ در یک سال گذشته افغانستان از رهگذر حقوق بشری رویدادهای گوناگون را گواه بوده‌است؛ اما در این گزارش که به زندگی یک عروس ده ساله که شکار هوس‌های یک مرد هشتاد ساله گردید، پرداخته شده‌است که می‌توان…

Source: بخاطر تأمين عدالت و دفاع از حقوق كودكان اين خبر را شريك بسازيد !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s